Privacyverklaring

 

Dit is de privacyverklaring van ItTakes4 vzw, met zetel te 2060 Antwerpen, Willem Linnigstraat 11 bus 1 en met als ondernemingsnummer 0838.547.380 (hierna ook "de vereniging" of "wij").

Via deze privacyverklaring wensen wij jou zo goed mogelijk te informeren over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Onze privacyverklaring is van toepassing op alle relaties tussen ons enerzijds en onze leden, kandidaat-leden, geïnteresseerden in onze activiteiten, leveranciers, sponsors, en tegenpartijen anderzijds, in zoverre deze natuurlijke personen zijn.


Verwerkingsverantwoordelijke en verbintenissen

De verwerkingsverantwoordelijke van je persoonsgegevens is ItTakes4 vzw.

Wij beschouwen jouw privacy als een van jouw meest fundamentele rechten en stellen daarom alles in het werk om jouw privacy optimaal te beschermen. Wij handelen in overeenstemming met de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna ook de "Verordening") en met deze privacyverklaring.


Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

Als vereniging verzamelen en verwerken wij verschillende categorieën van persoonsgegevens, zoals onder meer identificatie- en contactgegevens, financiële gegevens, gegevens over jouw activiteiten verband houdend met koor, zang en muziek, beeld- en klankmateriaal, o.m verzameld tijdens optredens, repetities of andere activiteiten van de vereniging, etc… Deze persoonsgegevens hebben betrekking op jou in jouw hoedanigheid van lid, kandidaat-lid, geïnteresseerde in onze activiteiten, leverancier, sponsor,…  van onze vereniging, met uitsluiting van iedere andere hoedanigheid.

Wij verzamelen en verwerken zowel persoonsgegevens die rechtstreeks door jou aan ons worden verstrekt, als gegevens die wij via een andere weg, bijvoorbeeld via een openbare bron, bekomen. Voor onze website maken wij geen gebruik van cookies. Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde gegevensverwerking of zgn. "profiling".

Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt met het oog op het bereiken van verschillende doelen, waaronder het praktisch doen functioneren van de vereniging, het voeren van onze algemene en financiële administratie, het illustreren van onze website en Facebookpagina, het beheer van ons sponsoren-, leveranciers- en geïnteresseerdenbestand en de goede uitvoering van onze overeenkomsten.  


 

 

Op basis van welke rechtsgronden verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Artikel 6.1 van de Verordening geeft aan op basis van welke rechtsgronden persoonsgegevens mogen worden verwerkt. Hieronder geven wij een kort overzicht op welke rechtsgronden wij een beroep doen voor de verwerking van persoonsgegevens.

Wij verwerken persoonsgegevens:

 1. Omdat je jouw toestemming hebt gegeven: wij verwerken persoonsgegevens op basis van jouw uitdrukkelijke en specifieke toestemming. Jouw toestemming is vrij en kan je bovendien steeds weer intrekken;
 2. Om wettelijke en deontologische verplichtingen na te komen: als vereniging moeten wij verschillende wettelijke verplichtingen naleven, in het kader waarvan wij verplicht welbepaalde (persoons-)gegevens moeten bijhouden. Dit is in het bijzonder het geval voor bestuursmandaten;
 3. Om een contract te kunnen uitvoeren: ook de correcte uitvoering van onze overeenkomsten met sponsoren, leveranciers,… maakt het nodig om persoonsgegevens te verzamelen en verwerken. Wij beperken ons hierbij steeds tot de verwerking van de gegevens die strikt noodzakelijk zijn;
 4. Omdat zowel wij als onze relaties er een gerechtvaardigd belang bij hebben: in bepaalde gevallen is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken omdat deze noodzakelijk zijn om onze belangen en die van onze relaties te verdedigen.


Wie heeft er toegang tot jouw persoonsgegevens?

Slechts een zeer beperkt aantal personen (de bestuursleden) heeft toegang tot jouw persoonsgegevens. Zij gaan het persoonlijk engagement aan om de bescherming van jouw persoonsgegevens te garanderen.

Het kan gebeuren dat wij samenwerken met enkele derde-dienstverleners, met wie wij in beperkte mate jouw persoonsgegevens delen met oog op verdere verwerking ervan. Wij nemen de nodige maatregelen opdat deze dienstverleners jouw persoonsgegevens enkel en alleen verwerken voor de doeleinden en op de wijze die door ons zijn vooropgesteld, en voldoende waarborgen bieden om de vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens te respecteren en garanderen.

Indien een van deze dienstverleners gelokaliseerd is buiten de Europese Economische Ruimte dan geven wij jouw persoonsgegevens enkel door wanneer er voorzien wordt in een passend beschermingsniveau en de dienstverlener voldoende garanties biedt inzake de beveiliging en bescherming van de persoonsgegevens.

Tot slot stellen wij jouw persoonsgegevens niet ter beschikking aan derden voor commerciële en/of promotionele doeleinden, tenzij jij hiervoor jouw uitdrukkelijke toestemming hebt verleend.


Hoe lang houden wij jouw persoonsgegevens bij?

Wij houden jouw persoonsgegevens zo lang bij als vereist is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om onze vereniging op een efficiënte en correcte manier te doen functioneren of omdat we een gerechtvaardigd belang hebben om jouw persoonsgegevens (langer) bij te houden.


Welke rechten heb jij met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens?

De Verordening verschaft jou verschillende rechten inzake de verwerking van jouw gegevens. Zo kan je op ieder moment vragen om:

 1. inzage te krijgen in jouw persoonsgegevens (recht op toegang en inzage): je hebt het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die wij over jou beschikken en om na te gaan waarvoor jouw gegevens worden gebruikt;
 2. jouw gegevens te wijzigen (recht op rectificatie): je kunt vragen om onjuiste gegevens te laten verbeteren en onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen;
 3. jouw gegevens te laten wissen (recht op wissing): als je vermoedt dat wij bepaalde van jouw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken, dan kan je vragen om deze persoonsgegevens te laten verwijderen. Wij kunnen dit verzoek weigeren indien de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of in het kader van ons gerechtvaardigd belang;
 4. jouw gegevens te laten overdragen (recht op meeneembaarheid): je hebt het recht om te vragen dat de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt, aan jou of aan een derde partij worden overgedragen.

  In de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald in de Verordening heb je daarnaast het recht om:
 5. de verwerking van jouw gegevens te beperken (beperking van de verwerking);
 6. een bezwaar te formuleren tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang (recht op bezwaar). Wij willen je erop wijzen dat er geen verzet mogelijk is tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een van onze wettelijke verplichtingen, de uitvoering van onze overeenkomsten of ons gerechtvaardigd belang.


Verder herhalen wij dat, wanneer de verwerking is gebaseerd op jouw voorafgaande toestemming, je deze toestemming op elk moment kan intrekken.

Als je een van deze rechten wenst uit te oefenen, kan je een verzoek richten naar info@ittakes4.be. Om jouw verzoek correct te kunnen behandelen, vragen wij om zo specifiek mogelijk te zijn bij het richten van jouw aanvraag. Daarnaast vragen wij jou om bij elk verzoek een kopie van de voor- en achterzijde van jouw identiteitskaart te voegen.

Tot slot melden wij dat je steeds over de mogelijkheid beschikt om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel. 02 274 48 00
Fax. 02 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.beUpdate privacyverklaring

Wij houden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in onze privacyverklaring.

Het verdient daarom aanbeveling om regelmatig onze privacyverklaring te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.


Vragen of klachten

Indien je vragen of klachten hebt over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken of meer informatie wenst over de inhoud van onze privacyverklaring, kan je steeds terecht op info@ittakes4.be.